" 

 Колледждің миссиясы, көздегені және стратегиялық мақсаты мен міндеттері.

КОЛЛЕДЖДІҢ МИССИЯСЫ

Білім беру үрдісін инновациялық бағытта жетілдіру арқылы, өңіріміздің және облысымыздың дамуына өз үлесін қосатын ауылшаруашылық және техникалық мамандықтар бойынша бәсекеге қабілетті, білімді мамандар даярлау.

КОЛЛЕДЖДІҢ КӨЗДЕГЕНІ

Ұлттық экономиканың өсуін қамтамасыз ететін жоғары білікті мамандар даярлау арқылы, Қазақстанның алдыңғы қатардағы колледждер есебіне кіру. 

КОЛЛЕДЖ  ҚЫЗМЕТІНІҢ  СТРАТЕГИЯЛЫҚ  МАҚСАТЫ  МЕН МІНДЕТТЕРІ

Стратегиялық мақсаты: ТжКББ жүйесінің заманауи талаптарына жауап беретін колледж қызметінің басымды бағыттарын дамыту, білім беру қызметінің жоғары сапасын қамтамасыз ету.

Міндеттері:

 • Жаңа экономикалық қатынасы жағдайында колледжді басқарудың инновациялық моделін жасау ендіру және жүзеге асыру;
 • Материалдық-техникалық базаны күшейту;
 • Педагогтардың кәсіби шеберліктерін жетілдіру арқылы оқу үдерісінің тиімділігі мен сапасын арттыру;
 • Білім алушылардың жан-жақты дамуына қолайлы орта құру;
 • Білім жүйесіндегі дуалды және модульдік-құзыреттілік оқытуды дамыту;
 • Кадрлар дайындауда әлеуметтік серіктестіктермен тығыз жұмыс жүргізу;
 • Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында психологиялық-педагогикалық қызметті дамыту;
 • Білім алушылардың патриоттық сезімін және салауатты өмір салты мәдениетін нығайту.

 

College mission

            Preparation through the improvement of innovative approaches to the organization of the educational process of the educational process of competitive, educated agricultural and technical specialists, contributing to the development of the region.

College vision

            Become one of the leading colleges in Kazakhstan for the training of highly qualified specialists that ensure the economic growth of the national economy.

Strategic  aim and objectives of the college

Improving the quality of educational services:

 • In the conditions of the economic relations, the introduction and use of an innovative model in college management.
 • Constant updating of material and technical base.
 • Improving the efficiency and quality of the educational process, improving the professional skills of teachers.
 • Creating a comfortable environment for the diverse development of students.
 • Development of a dual and modular competence-based system.
 • Training in close collaboration with social partners.
 • Development of psychological and pedagogical activity in the context of updating the content of education.
 • Strengthening students patriotic feelings and culture of healthy lifestyle.